【YonSuite报表处理小妙招】巧用技巧,快速搞定自由报表日期排序的设置!

发布时间:

2022-09-02

分享到:


问题背景

在制作自由报表时,将日期按照年周拆分后进行排序,发现并未按照序号大小排序成功,如下图所示:

 

社区09011.png

解决方案

 

1.将未拆分的单据日期拖动至报表

 

社区09012.png

 

2.点击形态,切换为显示字段

 

社区09013.png

 

3.将显示字段切换为年周简称

 

社区09014.png

 

4.点击数据,将排序方式切换为值字段升序

 

社区09015.png